تعرفه خطوط و مکالمه پیش شماره 9107

تعرفه شماره های 9107

با توجه به شماره انتخابی شما قیمت ها متفاوت است شماره مورد نظر خود را با توجه به دسته بندی زیر بررسی کنید و استعلام بگیرید در صورت آزاد بودن سرویس تحویل خواهد شد

نکته 1 :هزینه ی هر کانال، یکبار و در زمان راه اندازی دریافت می گردد.
نکته 2 :هزینه ی آبونمان هر کانال بصورت 12 ماه محاسبه شده و در ابتدای دوره دریافت می گردد.

نام طرحنمونه ی خطوطقیمتسفارش دهید
عادی 91075971 + کد استان 150 هزار تومانسفارش
برنزی 91071112 + کد استان5 میلیون تومان سفارش
نقره ای 91072000 + کد استان10 میلیون تومانسفارش
طلایی 91071111 + کد استان15 میلیون تومانسفارش

بعد از انتخاب شماره، خط درخواستی شما مورد استعالم واقع می شود و در صورت در دسترس بودن در اختیار شما قرار می گیرد.

قیمت هر کانال یا مکالمه همزمان 9107

تعداد تماس تلفنی همزمان (کانال)قیمت هر کانالآبونمان ماهیانه هرکانال
بین 1 تا 5100 هزار تومان 2000 تومان
بین 8 تا 1097 هزار تومان1800 تومان
بین 11 تا 295 هزار تومان1600 تومان
بین 21 تا 5090 هزار تومان1400 تومان
بین 51 تا 9985 هزار تومان1200 تومان
بیشتر از صد کانال80 هزار تومان1000 تومان

تعرفه ی مکالمه خط های 9107

مکالمه تعرفه ی هر دقیقه به تومان
ثابت به ثابت داخل استان2.5
ثابت به ثابت بین استانی29.9
تلفن ثابت به اپراتورهای تلفن همراه29.9
درون شبکه0
ثابت به بین المللبنا بر هر کشور متفاوت می باشد